Town Twinning

O projekte

Ciele projektu:

  • prehĺbenie spolupráce a partnerstva s našim projektovými partnermi a sprostredkovanie príležitosti pre spoznávania sa našim občanom
  • priniesť občanom aktivity, ktoré im umožnia lepšie spoznávať ideály EÚ a predstaviť im aktuálne témy tak, aby si aktívnym zapájaním sa do programu uvedomili svoju vlastnú dôležitosť ako občania EÚ.

 

Naša obec bude mať v projekte na starosti manažovanie jeho aktivít, budeme dohliadať na to, aby sme za rovnomerného rozdelenie aktivít splnili všetky stanovené obsahové aj formálne ciele, zabezpečili kvalitné šírenie výsledkov projektu a podporovali rovnomerné zapojenie partnerov vo všetkých fázach projektu.

Keďže sa projekt realizuje v našej obci, zabezpečíme ho po jeho logistickej a praktickej stránke, súčasne pokryjeme informovanosť o projekte v obci, jeho okolí a cez sieť partnerov.

KONTAKTUJTE NÁS

Partneri projektu

Plán aktivít

Nosnými aktivitami celého podujatia je kombinácia odborného programu, umeleckých a kultúrno-spoločenských aktivít, prostredníctvom ktorých dochádza jednak k naplneniu cieľov podujatia a programu Európa pre občanov a jednak k zbližovaniu rôznych kultúr, výmene skúseností a názorov na otázky rozvíjania hodnôt EU, solidarity a tolerancie k menšinovým skupinám obyvateľstva, boja proti rasizmu a xenofóbii, riešenia aktuálnych spoločenských a hospodárskych tém EU medzi zástupcami partnerov projektu a členských štátov Európskej únie. Podporíme výmenu názorov, hodnôt a tradícií rôznorodej kultúry. Ich cieľom je spolu podieľať a zúčastňovať sa na vytváraní stále viac vzájomne prepojenej Európy- rozvíjať občianstvo Európskej únie a rozvíjať povedomie európskej identity založenej na spoločných hodnotách,histórii a kultúre,ktoré napomôžu podporiť ciele Programu Európa pre občanov.
Umeleckými aktivitami podporíme zachovávanie kultúry, tradícií v oblasti umeleckých remesiel, hudby a folklóru predovšetkým u mladšej generácie. Tieto nové praktiky budú prezentovať jednotliví partneri.
Aktívne využijeme metódy prezentácií, verejných, neformálnych diskusií , brainstormingov a okrúhlych stolov, tematicky rôzne zameraných, aby sme dosiahli potrebnú úroveň poznania problematiky a naplnenie stanovených cieľov.
Využijeme moderné spôsoby komunikácie, blízke mladým ľuďom, sociálne siete, elektronické prostriedky.